ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખ્વાસ્તગાર  
ઉચ્ચાર: ( ખ઼્વાસ્તગાર )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ઉમેદવાર.
वि. ચાહનાર.