ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખ્વાસ્તાર  
ઉચ્ચાર: ( ખ઼્વાસ્તાર )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
જુઓ ખ્વાસ્તગાર.