ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગંધળું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. બંધ; રેલનું પાણી ગામમાં દાખલ ન થઈ શકે તે માટે બાંધવામાં આવતી પથ્થરની દીવાલ.