ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગામુક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. આગગાડી ચલાવનારૂં યંત્ર; `એન્જિન`.
वि. જનાર; ગમન કરનાર.