ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગાયત્રીજપ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ગાયત્રી મંત્રનો જપ.