ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગાયત્રીપુરશ્ચરણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] न. સવાલાખ ગાયત્રીનો જુમાલો કરવા તેટલા જપના વિધિપૂર્વક પ્રયોગ.