ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગુઝબેરી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. એક જાતનું ફળ. તે ખટમીઠા સ્વાદનું અને કેસરિયા પીળા રંગનું થાય છે.