ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગુઝરગાહ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. જાહેર રસ્તો.