ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગુઝરબાન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. કર ઉઘરાવનાર માણસ.
૨. पुं. ચોકીદાર.
૩. पुं. હોડીવાળો.