ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગુઝરવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. अ. क्रि. પસાર થવું.
૨. अ. क्रि. મરી જવું.