ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગુઝશ્તા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ ફા. ] पुं. ભૂતકાળ.
૨. वि. છેલ્લું.
૩. वि. વ્યતીત; ગત; થઈ થયેલું.