ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગુઝશ્ત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. પછી; ત્યાર બાદ.