ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગુઝાશ્ત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. ઘટાડો; ઓછપ.
૨. स्त्री. જમીનની બક્ષિશ.