ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગુધલી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. કડબ માટે ખેતરમાં પાસે પાસે વવાતી જાર.