ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગુધિત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] वि. કોપાયમાન થયેલ.
वि. ઘેરેલું.
वि. રમેલ.
वि. વીંટી લીધેલું.