ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગેવરા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ( જરથોસ્તી ) ધર્મગુરુ થનારને નાવરની દીક્ષા આપવાની ક્રિયા જારી રાખવાની લાયકાત.