ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગેવરિયા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. લેઉઆ કણબીની એ નામની એક અટક.
૨. न. એ નામની અટકનું માણસ.
૩. वि. એ નામની અટકનું.