ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘંવાળ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. ઘઉં કાઢી લીધા પછીની છોડની ફોતરી; કૂંવળ.