ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘરીઝી  
ઉચ્ચાર: ( ઘ઼રીઝ઼ી )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] वि. અંદરનું.
वि. કુદરતી.