ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘાગરા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. કબૂતર.
૨. [ સં. ઘર્ઘર ] पुं. ઘાઘરો; ચણિયો.