ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘિલાફ  
ઉચ્ચાર: ( ઘ઼િલાફ઼ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] पुं. ઓશીકાની ખોળી.
पुं. ખોખું; મયાન.
पुं. ઘૂંઘટ.
पुं. રજાઈ.