ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘૈબી  
ઉચ્ચાર: ( ઘ઼ૈબી )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
જુઓ ઘૈબ.