ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચઈં  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. ( કચ્છી ) ચાર.