ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચઈડવો  
ઉચ્ચાર: ( ચઈડ઼વો )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ઘડો; માટીનું વાસણ; ચડવો.