ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચઉરંત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ પ્રા. ] पुं. ચાર પ્રકારની ગતિવાળો સંસાર.