ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચઉરંસા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ( પિંગળ ) એ નામનો છ અક્ષરનો એક સમવૃત્ત વર્ણમેળ છંદ; શશિવદના. આ છંદ ગાયત્રી છંદનો એક ભેદ છે. તેના દરેક ચરણમાં નગણ અને યગણ એમ છ અક્ષર હોય છે.