ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચકન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. કૂવો ગાળવાનું કે ખોદવાનું કામ કરનાર માણસ.
न. એક પ્રકારનું ભરત; ચીકીનનું ભરત.