ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચતીખાટલી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. પાણીમાં તરવાની એક જાતની રીત; ચતાં ચતાં તરવું તે.