ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચેરાગ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
જુઓ ચેરાઘ.