ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચેરાઘ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. અગ્નિ.
૨. [ ફા. ] पुं. બત્તી; દીવો; દીપ.