ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચેરાણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. એક જાતની વનસ્પતિ. તે દવાના કામમાં વપરાય છે.