ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચેરાવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. अ. क्रि. ગુપ્ત વાતનું લોકોમાં ફેલાવું; છાની વાતની ચર્ચા થવા લાગવી.
૨. अ. क्रि. બદગોઇને પાત્ર થવું; ટીકાને પાત્ર બનવું; વગોવાવું; નિંદાવું.