ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છંછરા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. મુસલમાન ખત્રી કોમની એ નામની અટક.
न. એ નામની અટકનું માણસ.
वि. એ નામની અટકનું.