ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છગદું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. ગંદવાડ.
वि. છકછૂંદ્યું; એકઠું કરી ચૂંથી નાખેલું.