ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છગલક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. બકરો; બોકડો.
पुं. વૃદ્ધકારક વૃક્ષ.