ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છગલાંઘ્રિ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. વરુ; નહાર.
स्त्री. વૃદ્ધકારક વૃક્ષ.