ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છગલા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. એક જાતની વનસ્પતિ; આવેગી; ઋક્ષગંધા; છગલાંત્રી; વરધારો.