ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છમરકે  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. આનંદથી.
अ. ઠમકાથી.