ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છાપરપગ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. ( જૂ. ગુ. ) છપ્પરપગું; પાછળથી સાંકડા અને આગળથી સૂપડા જેવા પહોળા પગનું.