ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છાપરિયું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. છાપરા સંબંધી; છાપરાને લગતું.