ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છાપરી દૂધી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. એક પ્રકારનો છોડવો. તે ઝીણો, નાનો અને જમીન ઉપર છાપરાની માફક ચાપટ પથરાયેલો હોય છે.