ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છેકડી  
ઉચ્ચાર: ( છેકડ઼ી )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. મશ્કરો.
૨. वि. स्त्री. ઠેકડા મારનારી; તોફાની.