ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છેવાડું  
ઉચ્ચાર: ( છેવાડ઼ું )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. અંતનું; આખરનું; છેલ્લું.
वि. છેક છેડા ઉપરનું; કોઈ ઓળ કે હારની છેક અંતે હોય એવું; પરવાડનું; આગળપાછળનો આધાર ન હોય એવું.