ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છેવાવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. क्रि. છેલ્લું આવવું; મોડા પડવું.
अ. क्रि. ઝંખવાવું; મોડા પડવાથી શરમાવું.