ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છોપંકિત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. છોથી બાંધેલું; છોનું; છોવાળું.