ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છોરાવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. क्रि. ઉપાડાવું; ખેંચી લેવાવું.
अ. क्रि. ઓક થવી; ઓકાવું.
अ. क्रि. ખોદાવું; ઉખેડાવું.
अ. क्रि. છાલ કે ચામડી કઢાવી; છોલાવું.
अ. क्रि. ત્યાગ કરાવો; તજાવું.
अ. क्रि. નીંદાવું; સાફ થવું.
अ. क्रि. હજામત થવી; વતું થવું.