ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છોરાવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. अ. क्रि. ઉપાડાવું; ખેંચી લેવાવું.
૨. अ. क्रि. ઓક થવી; ઓકાવું.
૩. अ. क्रि. ખોદાવું; ઉખેડાવું.
૪. अ. क्रि. છાલ કે ચામડી કઢાવી; છોલાવું.
૫. अ. क्रि. ત્યાગ કરાવો; તજાવું.
૬. अ. क्रि. નીંદાવું; સાફ થવું.
૭. अ. क्रि. હજામત થવી; વતું થવું.