ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છોરિયું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. છુરિકા ] न. તીણી અણીદાર કોદાળી; લાંબા હાથા અને ફળવાળી કોદાળી.