ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છોરુડું  
ઉચ્ચાર: ( છોરુડ઼ું )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. છોકરૂં; બાળક.