ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છોરુવડ  
ઉચ્ચાર: ( છોરુવડ઼ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. છોરુની સમાનતા. સગપણ કરતી વખતે જે છોકરા છોકરીનું સગપણ કરવામાં આવે છે તેનું સમાનપણું જોવામાં આવે છે.