ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છોહી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. ગુસ્સાવાળું.
वि. સ્નેહાળ; પ્રેમી.